Softver građevinska fizika

Program URSA Građevinska fizika 2. je namenjen izradi elaborata energetske efikasnosti objekata u zgradarstvu prema standardima EN ISO 13790. SRPS EN 15315;SRPS EN 15217; SRPS.U.J5.520; SRPS.U.J5.530; i ostalih.

Softver građevinska fizika

Standardi propisuju osnovne tehničke zahteve koji moraju biti zadovoljeni u pogledu racionalne potrošnje energije zgrade, toplotne zaštite i higijene u objektima,namenjenim za život i rad ljudi, bez ugrožavanja komfora korisnika Novi pravilnik donosi dosta novina( u odnosu na stari) u pogledu načina izračuna određenih parametara i drugačiji (sveobuhvatniji) pogled na zgradu kao objekat koji troši energiju, ali i generiše: 

 • Prva veća promena se zapaža kod spoljašnjih projektnih temperatura u zimskom periodu, koje su za neka mesta više u odnosu na stari pravilnik,što je u saglasnosti sa novim klimatskim uslovima, i što u krajnjem slučaju smanjuje potrošnju energije objekta. Na osnovu spoljašnjih projektnih temperatura u zimskom period je izvršena i podela na zone A i B koje određuju temperaturu spoljnjeg vazduha na osnosvu kojih se vrši proračun kondenzacije u konstrukciji u grejnoj sezoni i dužinu period isušenja konstrukcije u slučaju kondenzacije.Takođe je izmenjena i lista mesta u Srbiji za koje se radi proračun. Mesta koja ne postoje na listi se rade sa klimatskim podacima za najbliže poznato mesto.
 • Novina su takođe i neke nove konstrukcije koje podležu proveri kao što su zidovi i međuspratne
  konstrukcije između grejanih prostorija različitih korisnika ili vlasnika,što je u saglasnosti sa novim
  režimom grejanja koji će se primenjivati na nove zgrade , gde će se grejanje plaćati po učinku,pa vlasnici stanova mogu da iskjuče svoja grejna tela po želji.
 • Novi pravilnik ima dosta strožije zahteve u pogledu minimalnih koeficijenata prolaza toplote koje treba da zadovolji određena konstrukcija ( Za novogradnju 300%, a za renovaciju 250% )
 • Dosta su strožiji zahtevi za koeficijente prolaza toplote transparentnih površina (1,5 W/m²K)
 • Za proračun potrošnje energije se uvodi pojam stepen dana HDD
 • Pored standardnih provera konstrukcija (koeficijent prolaza toplote, parodifuzija i toplotna stabilnost)
  novi pravilnik je za razliku od starog doneo dosta novina u smislu posmatranja zgrade kao potrošača i
  generatora energije to se pre svega odnosi na to da se sada u energetski bilans potrošnje uzimaju u obzir i ventilacioni gubici preko stolarije u zavisnosti od njenog kvaliteta i položaja zgrade na terenu kao i položaja zgrade u odnosu na susedne objekte
 • Linijski gubici koji ulaze u račun kao deo transmisionih gubitaka po novom pravilniku se mogu uzimati na dva načina u obzir:

 

1. Pojednostavljeno, množeći termički omotač sa koeficijentom ΔUtb=0,1 W/m²K

2. Detaljno- oslanjajući se na standard ISO 10211, preko koga se mogu putem metode konačnih elemenata detaljno proračunati linijski gubici za svaki sklop posebno, uzimajući u obzir njegove specifične dimenzije.

Pravilnik se na žalost ne oslanja na standard ISO 14863,koji u sebi sedraži tablicu karakterističnih sklopova na čijem spoju se javljaju linijski gubici sa prosečnim vrednostima tih gubitaka, iako je to uobičajena praksa u normativima svih zemalja članica EU, i zemalja u našm regionu,koje su usvojili evropske norme iz oblasti energetske efikasnosti.

 • Novina u novom pravilniku je i da se u energetski bilans objekta uzimaju u obzir toplotni dobici od sunca zračenjem kroz transparentne i netrensparentne površine u zavisnosti od položaja i nagiba tih površina kao i njihove zasenčenosti ,zatim dobici od ljudi koji borave u zgradi ( u zavisnosti od tipa zgrade tj.procesa u kome se nalazi ljudski organizami i broja časova prisutnosti ) , kao i dobici od električnih uređaja iIi mašina koje se nalaze u zgradi. Na ovaj način se smanjuje ukupna godišnja potrebna energija objekta i realnije se procenjuju potrebe jedne zgrade za energijom.
 • Na kraju se uzima bilans između toplotnih gubitaka i dobitaka u jednoj zgradi i izračunava se ukupna godišnja potrebna količina energija za grejanje.
 • UTICAJ NA URBANIZAM, zakonodavac daje pogodnosti investitoru prilikom projektovanja energetski efikasnih objekata. U bruto razvijenu građevinsku površinu se ne računaju površine u okviru sistema dvostrukih fasada, staklenika,kod heterogenih zidova se ne obračunava debljina termoizolacije veća od 5 cm,a kod homogenih zidova debljina zida veća od 30 cm,uz uslov da projekat građevine u celosti zadovoljava pravilnik EEZ –(uvodne odredbe član 3.-Pravilnik EEZ)
  Kod sanacije spolljašnjih površina objekta ( fasade, erkeri…..), propisan je njihov položaj u odnosu na građevinsku i regulacionu liniju (prilog 4-Pravilnik EEZ).

 

Program uključuje URSA i ostale materijale, predložene sastave konstrukcija i preko 150 detalja pravilne upotrebe URSA materijala. Detalji su u programu, kao i na internet stranici na raspolaganju i u dwg formatu.

Svi stručnjaci, koji se pri svakodnevnom radu sreću sa tematikom energetsko efikasne gradnje i sa izradom elaborata energetske efikasnosti i koji bi želeli nov program URSA GRAĐEVINSKA FIZIKA 2, mogu ga jednostavno preuzeti sa web strane ili ga mogu naručiti putem elektronske pošte assistance.srbija@ursa.com ili putem telefona na broj 011 6 137 548. U slučaju, da vam internet povezivanje ne omogućava prenos datoteke (veličina datoteke je približno 24 MB), možemo Vam ih poslati na CD-u poštom.

 

Program stalno dopunjavamo, zato Vam savetujemo, da ga osavremenite sa zadnjom verzijom. Poslednja verzija programa je URSA GRAĐEVINSKA FIZIKA 2, V1.0-0.44.

 • mogućnost ubacivanja skeniranog pečata i potpisa u elaborat EE
  Za sva eventualna pitanja vezana za rad programa nas možete kontaktirati na elektronsku poštu srbija@ursa.com ili na tel. br. 011 61 37 548.

 

 Gradbena_fizika

preuzmi program URSA Građevinska fizika.

 

PAŽNJA!

Ukoliko iz bilo kojeg razloga vam treba stara verzija programa, možete ga preuzeti ovde