Hotel Sliezsky Dom

Galerija

Hotel Sliezsky Dom je najviši hotel u Slovačkoj i stoga je zahtevao dobru termičku izolaciju. URSA je isporučila rešenja spoljašnje i unutrašnje zidove .