Neventilisane sendvič fasade

Neventilisana sendvič fasada sa izolacijom URSA je trajna, toplotna, zvučna i trajna mehanička zaštita objekta.

Neventilisane sendvič fasade

Završna obloga kod neprovetravane sendvič fasade (fasadna opeka, opekarski blok, drvena obloga……) je postavljena tik uz izolaciju od mineralne vune URSA.

Neventilisanu fasadu odlikuju iste karakteristike kao i ventilisanu fasadu, sa tim što se kod nje pri proračunu prolaza toplote u obzir uzima i završni sloj. Kod izbora završne obloge preporučuje se da bude vodoodbojna, što je više moguće paropropusna, da ne bi dolazilo do prekomerne kondenzacije u sloju izolacije.

 

Napomena:

Neventilisanu sendvič fasadu možemo izvesti bez parne brane na toplijoj strani izolacije u slučaju kada je sastav konstrukcije i izbor materijala takav da je difuzija vodene pare kroz konstrukciju u velikoj meri neometana ili da u slučaju kada se dozvoljena kondenzovana vlaga isušuje u vremenu perdviđenom standardom.

Najsigurniji način provere da li treba ili ne treba postavljati parnu branu je korišćenjem softvera URSA GF 2, gde slaganjem slojeva konstrukcije u predviđenom rasporedu možete dobiti precizne rezultate.

Ako želimo da boravimo u prostorijama gde je diguzija vodene pare kroz konstrukcije nometana, gde zidovi dišu kao koža, treba izbegavati paro-nepropusne materijale ( naročito za završne obloge), gde god je to moguće. Ako to nije moguće, moramo postaviti parnu branu između nosećeg zida I izolacije, da sprečimo stvaranje većih količina kondenzata u izolacionom sloju.

Npr. Ako koristimo kao završnu oblogu neventilisane sendvič fasade opeku koja ima paropropusnost bolju ili jednaku bloku sa šupljinama znanom kao GITER BLOK do debljine max 12 cm u principu nije potrebno postavljati parnu branu

Montaža

Kod neventilisane sendvič fasade za fiksiranje izolacije na noseći zid upotrebljavamo sidra koji spajaju noseći zid sa završnom oblogom.Dužina sidra zavisi od debljine izolacije. Ova sidra dodatno pridržavaju završnu oblogu, i njihov broj zavisi od samonosivosti završne obloge.